ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน


Donate

รายนามเจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ธัมมนิยามสูตร

1.      พระกิตติญาณวิเทศ $300

2.      สมาคมพยาบาล     $300

3.      สมาคมไทยอีสานนิวยอร์ก          $300

4.      สมาคมทักษิณ       $300

5.      สมาคมชาวเหนือ    $300

6.      คุณแม่คำแพง อุลา $300

7.      คุณดาราแสง อุลา  $300

8.      คุณเสงี่ยม สเปคเชียลลี คุณลาวรรณ์ คำแหง คุณจันทร์ทิพย์ คำแหง    $300

9.      คุณอมรา โรจนกิจและครอบครัว คุณเพ็ญประภา-คุณประจักษ์ ชูเที่ยงตรง คุณอรรถพร ทรัพย์มี คุณธัชชัย เที่ยงธรรม    $300

10.  คุณกาญจนา กิจกาญจน์ คุณพริ้มพร ตรังคะลักขี คุณศิริลักษณ์ เล่าเปี่ยม  $300

 

เจ้าภาพถวายกัณฑ์เทศน์ $500

คุณแม่ชื่น เที่ยงธรรมและครอบครัว

คุณลี คุณทอม คุณดานา คุณแอนดรา ฟริทส์

คุณสุกัญญา มาดามาและครอบครัว

 

เจ้าภาพดอกไม้/จัดดอกไม้

คุณดวงเดือน ฮิวส์ คุณกาญจนา ม่วงเจริญ คุณอัมพร กาสา


รายนามเจ้าภาพถวายพระสงฆ์สวดทักษิณานุปทาน

1.      คุณอัจฉรา-คุณสนิท ศรีสุโร                                                               200

2.      คุณศรีสมบัติ วงษ์ใหญ่ คุณสมพิศ ดำรงค์สัตย์                                         200

3.      คุณมานิดา วัฒนพนมและเพื่อนๆ                                                       200

4.      คุณสิรินาฏ เดวิโดวิสและเพื่อนๆ                                                        200

5.      คุณณรงค์-คุณวัลลภา รุจิระกานนท์                                                    200

6.      คุณระเบียบ ชูเกียรติ                                                                       200

7.      คุณรุจิรา-คุณนิคม โสมภีร์ คุณวารุณี จินดา                                           200

8.      คุณสรสิทธิ์-คุณมณี ทับทิม                                                                200

9.      คุณสมจิต มณีฉาย คุณสุนีย์ ถืออยู่                                                      200

10.  คุณดวงเดือน-คุณเจมส์ ฮิวส์ คุณอนุชา-คุณกาญจนา ม่วงเจริญ                   200

11.  คุณอมรรัตน์-คุณวรรณชัย ชาวตลาด คุณยุพา-นพ.มาร์ค แทน                     200

12.  คุณบุญชู-คุณบัวไข ใจกล้า                                                                200

13.  ร้านอาหาร ปิยวรรณ ไทย คิทเช้นท์                                                     200

14.  คุณชัพ-คุณวันทนีย์ มาบำรุง                                                             100

15.  นพ.ดุสิต วังแก้ว                                                                            100

16.  คุณทองเติม สิมมา                                                                         100

17.  คุณเคลื่อน-คุณกรรณิการ์ นิชรานนท์                                                   100

18.  คุณสุภาพร โพธิ์ศรีสุข                                                                     100

19.  .คุณกุลธิดา ลีระเติมพงษ์                                                                 100

20.  พระมหาประสพ เตชธมฺโม                                                               100

21.  พระครูสิริธรรมจารี                                                                        100

22.  พระครูปทีปธรรมาภรณ์                                                                  100

23.  พระครูวรกิจโกวิท                                                                          100

24.  พระมหาอินทร ผาสุกวาโส                                                               100

25.  คุณปรียา เสวิกุล                                                                            100

26.  คุณวุฒิชัย-คุณสุภา โพธาชัย                                                              100

27.  คุณวชิรา วงศ์ใหญ่                                                                          100

28.  คุณลูเซียโน แถบทอง                                                                      100

29.  คุณสมคิด บุญชาญ                                                                         100

30.  คุณภูหวัน สีหะวงศ์และครอบครัว                                                       100

31.  คุณสุจิต-คุณจรูญรัตน์ วงษ์รัตนะ                                                        100

32.  คุณโชค สมรฤทธิ์                                                                           100

33.  คุณธิดา ณ นคร                                                                            100

34.  คุณอัมพร กาสา                                                                            100

35.  คุณวชิรภรณ์-นพ.พิทักษ์ อังสุนันท์                                                      50

36.  คุณปราณี-คุณอดิศักดิ์ วงศ์วรวิทย์                                                      50

37.  คุณเจตลิน เดย์ริส                                                                          50

38.  คุณกาญจนา-คุณอำนวย แต่งสวน                                                       50

39.  คุณณัฐชาภัทร ฉันทโรธรณ์                                                               50

40.  คุณประไพศรี จันทร์สุข                                                                   50

41.  คุณอดิเรก-คุณเบญจรัตน์ คูณทวีเทพ                                                   50

42.  คุณศักดา-คุณอุไร กลิ่นกุสุม                                                              40

43.  คุณแน่งน้อย ศรีวัฒนา                                                                    40

44.  คุณสมศรี อรจันทร์                                                                         40

45.  คุณทวีลาภ ศรีโกมล                                                                       30

46.  คุณพิชญา สระขาว                                                                        30

47.  คุณนวลจันทร์                                                                               10