กรรมการอำนวยการวัด


Donate

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการวัด ฝ่ายฆราวาส

๒๕๖๐-๒๕๖๑   

นายอนุชา ม่วงเจริญ      

นางดวงเดือน ฮิวส์ 

นายอดิศักดิ์ วงศ์วรวิทย์         

นายสุนันท์ ใยบัวเทศ

๒๕๕๙-๒๕๖๐   

นายอนุชา ม่วงเจริญ      

นางดวงเดือน ฮิวส์        

นายอดิศักดิ์ วงศ์วรวิทย์

นางกัลยา พารากัส

๒๕๕๘-๒๕๕๙   

นายอนุชา ม่วงเจริญ      

นางดวงเดือน ฮิวส์        

นายสมพร เกิดลาภ       

นางสุวรรณี แบล็ค

๒๕๕๗-๒๕๕๘   

นายอนุชา ม่วงเจริญ      

นางดวงเดือน ฮิวส์        

นางไพลิน คำสิริ 

นายสมิทธิ์ อินทรภูวศักดิ์

๒๕๕๖-๒๕๕๗   

นายอนุชา ม่วงเจริญ      

นายอดิเรก คูณทวีเทพ    

นางดวงเดือน ฮิวส์        

แพทย์หญิงสมศรี รัตนประสาทพร

๒๕๕๕-๒๕๕๖   

นางเอกจิตรา ผาติวิทย์   

แพทย์หญิงสมศรี รัตนประสาทพร           

นายวิจิตร กาญจนะวงศ์  

Mr.Daniel Moor

๒๕๕๔-๒๕๕๕   

นางวิไลพรรณ พงศ์ศรีโรจน์        

นายอนุชา ม่วงเจริญ      

นายวิจิตร กาญจนะวงศ์  

Mr.Blair Lawlor

๒๕๕๓-๒๕๕๔   

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  

นางวิไลพรรณ พงศ์ศรีโรจน์         

นายอนุชา ม่วงเจริญ

๒๕๕๒-๒๕๕๓   

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  

นางวิไลพรรณ พงศ์ศรีโรจน์        

นายอนุชา ม่วงเจริญ      

นายจารุวัฒน์ บุญจันทร์

๒๕๕๑-๒๕๕๒   

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  

นางวิไลพรรณ พงศ์ศรีโรจน์        

นายอนุชา ม่วงเจริญ

๒๕๔๙-๒๕๕๐   

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง   

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์   

นายวิจิตร กาญจนะวงศ์

๒๕๔๘-๒๕๔๙   

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง   

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  

นางไฉน จีนาพันธ์

๒๕๔๗-๒๕๔๘   

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง   

นางวิไลพรรณ พงศ์ศรีโรจน์

๒๕๔๖-๒๕๔๗   

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง   

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  

นางวิไลพรรณ พงศ์ศรีโรจน์

๒๕๔๕-๒๕๔๖   

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง   

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  

นางไฉน จีนาพันธ์       

๒๕๔๔-๒๕๔๕   

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง   

นางสาวสมาน เทศน์ธรรม

นายชัยประสิทธิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

๒๕๔๓-๒๕๔๔   

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง   

นายวิจิตร กาญจนะวงศ์  

นายอดิศักดิ์ วงศ์วรวิทย์ 

๒๕๔๒-๒๕๔๓   

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง   

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  

นายวิจิตร กาญจนะวงศ์ 

๒๕๔๑-๒๕๔๒   

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง   

นายประวัติวงศ์ ถิระวัฒน์

นางวิไลพรรณ พงศ์ศรีโรจน์

๒๕๔๐-๒๕๔๑   

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง   

นางศิริพร สัจจะบุตร     

นายสุชาติ พงศ์ศรีโรจน์ 

๒๕๓๙-๒๕๔๐   

นางสาวปราณี วิประกษิต

นายชัยประสิทธิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา        

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์ 

๒๕๓๘-๒๕๓๙   

นายชัยประสิทธิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา        

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  

นางวิไลพรรณ พงศ์ศรีโรจน์       

๒๕๓๗-๒๕๓๘   

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  

นายแพทย์สมชาติ เจียมประเสริฐ 

นายวิจิตร กาญจนะวงศ์ 

๒๕๓๖-๒๕๓๗   

นายชัยประสิทธิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา        

นางมัณฑรา พยัคฆพันธ์  

นายแพทย์สมชาติ เจียมประเสริฐ

๒๕๓๕-๒๕๓๖   

นายสนิท ศรีสุโร

นายแพทย์สมชาติ เจียมประเสริฐ 

นายชัยประสิทธิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา       

๒๕๓๔-๒๕๓๕   

นายแพทย์สมชาติ เจียมประเสริฐ 

นายสนิท ศรีสุโร

นายชัยประสิทธิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา       

๒๕๓๓-๒๕๓๔   

นายสนิท ศรีสุโร

นายแพทย์สมชาติ เจียมประเสริฐ 

นายประวัติวงศ์ ถิระวัฒน์

๒๕๓๒-๒๕๓๓   

นางสาวเกษิณี จินดาลัทธ

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง   

นายประกอบ สายรัตน์  

๒๕๓๑-๒๕๓๒   

นางสาวเกษิณี จินดาลัทธ

นายแพทย์เบญจ์ ธำรง   

นายเคียงภักดิ์ เลิศไพบูลย์

๒๕๓๐-๒๕๓๑   

นายแพทย์กอบเกียรติ ชูเกียรติ    

นางสาวเกษิณี จินดาลัทธ          

นายพิเชษฐ์ เจตจำลอง  

๒๕๒๙-๒๕๓๐   

นายประวัติวงศ์ ถิระวัฒน์

นายแพทย์สมชาติ เจียมประเสริฐ           

นายวิจิตร กาญจนะวงศ์ 

๒๕๒๘-๒๕๒๙   

นายแพทย์สมชาติ เจียมประเสริฐ 

นายสนิท ศรีสุโร

๒๕๒๗-๒๕๒๘   

นายประวัติวงศ์ ถิระวัฒน์

นายบุญชู ใจกล้า

๒๕๒๖-๒๕๒๗   

นายประวัติวงศ์ ถิระวัฒน์

นายบุญชู ใจกล้า

๒๕๒๕-๒๕๒๖   

นายสุรัตน์ ศิริอ่อน        

นายแพทย์อุดม สุวรรณศรี

๒๕๒๔-๒๕๒๕   

นายแพทย์ยุทธนา สำเริงราชย์    

นางสาวพรพเยาว์ ศิริศุภลักษณ์

๒๕๒๓-๒๕๒๔   

นายแพทย์ยุทธนา สำเริงราชย์    

นายดนัย กาญจนาคม

๒๕๒๒-๒๕๒๓   

นายแพทย์ชโลธร โลห์เจริญกุล

๒๕๒๑-๒๕๒๒   

นายแพทย์ชโลธร โลห์เจริญกุล    

นายสุชาติ เจริญจิตต์

๒๕๒๐-๒๕๒๑   

นายแพทย์วิรัตน์ เจริญกุล

นายประวัติวงศ์ ถิระวัฒน์

๒๕๑๙-๒๕๒๐   

นายดนัย กาญจนาคม   

นายวชิรายุ ชินวิทย์

๒๕๑๘-๒๕๑๙   

นายสนิท ศรีสุโร

นายถวิล สุขสถิตย์