ครูอาสาฯประจำปี


Donate

รายชื่อครูอาสาสมัคร ประจำการ ๑ ปี

๒๕๖๐

นายอดิศร มหาสัททา    

นายพีรพล อุดมลาภ

๒๕๕๙

นายกิตติพล คล้ายมุข

นายธนาธร โกสิต

นางสาวปิยวรรณ ชะวาลา

นางสาวชัญญา มุสิก

๒๕๕๘

นายธันธวัช ปิ่นทอง      

นายเมธัส มาสูงทรง      

นางสาวสุกัลญา สอนอ้น

๒๕๕๗

นายศุภชัย เขื่อนแก้ว     

นายสุภชัย แก้วสีแดง     

นายภัทรพล ริจนา

๒๕๕๖

นายปฤษา โปรเฑียร     

นายจิตติ เขียวมาก       

นายลิขิต แก้วคง

๒๕๕๕

นายสุริยพงษ์ บุญโกมล   

นายชลาทร เอี่ยมละออ   

นายณรงค์ฤทธิ์ เชาว์กรรม

๒๕๕๔

นายไกรศร จันทะน้อย   

นายจักรพันธ์ ศศิบุตร    

นายวิทยา หมายดี

๒๕๕๓

นายกัมปนาท เรืองกิตติวิลาส      

นายจิณวัตร บัวทิม       

นายต่อยศ แย้มละม้าย

๒๕๕๒

นายภัทร ชาติทองคำ     

นายเอกรัตน์ รุ่งสว่าง     

นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย

๒๕๕๑

นายไพสิฐ ศรีปู่  

นายปิยเทพ ไชวารี       

นายกฤษฎิ์ โพชนุกูล

๒๕๕๐

นายประสิทธิ์ ตึกขาว     

นายรักพงษ์ สุขสำราญ   

นายอภิชาต คำบุญเรือง

๒๕๔๙

นายทวีศักดิ์ พวงพิกุล    

นายประชากร ศรีสาคร  

นายชุมชล ชะนะมา

๒๕๔๘ 

ไม่มีครูอาสา

๒๕๔๗

นายศิรศักดิ์ โพธิ์ศรีสุข    

นายเกรียงศักดิ์ พิรุณรัมย์

นายวรวิทย์ สมเจริญทรัพย์

๒๕๔๖

นายทินกร วงศ์พุทธรังสี  

นายไอยเรศ บุญฤทธิ์    

๒๕๔๕

นายอรรถยุทธ โพธาพันธ์ 

นายอัศนีย์ เปลี่ยนศรี     

นายชุมพล ชะนะมา

๒๕๔๔

นายอำนาจ จันดี

นายราชศักดิ์ เรืองใจ     

นายวิชฎา เหล่าวณิช

๒๕๔๓

นายรณชัย บุญลือ        

นายสรนัยน์ สระสม       

นายโสภณ สังขารา

๒๕๔๒

นายนราฤทธิ์ เอี่ยมศิริ    

นายมงคล หล่อสุวรรณ   

นายจตุรพล สำเร็จกิจเจริญ

๒๕๔๑

นายชาติชาย ศรีสมุทร    

นางสาวมานิดา จั่นสุวรรณ์        

นางสาวพรพรรณ เพ็ชร์บ่านกัน

๒๕๔๐

นายบรรหาร ปาโล       

นายสรวรรธ เรืองอัมพร 

๒๕๓๙

นายไพรวัลย์ นาหนองขาม         

นางสาวลิลา ศรีประพันธ์ 

นางสาวสุรภี จั่นสุวรรณ์

๒๕๓๘

นายไพรวัลย์ นาหนองขาม         

นางสาวลิลา ศรีประพันธ์ 

นางสาวสุรภี จั่นสุวรรณ์

๒๕๓๗

นางสาวบุษราคัม จรรย์นาฎย์     

นางสาววัสวัตตี เงินวิจิตร

๒๕๓๖

นางสาวชลาธิป สมาหิโต 

นายฉัตรชัย กระปุกทอง 

๒๕๓๕

นายสุทธิพงษ์ นนท์ธนารักษา      

นายสราวุธ แสงทับทิม

๒๕๓๔

นายเหมราช เหมหงษา