ครูอาสาฯภาคฤดูร้อน


Donate

รายชื่อครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยภาคฤดูร้อน

ปี พ.ศ.

ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อน

อาจารย์นิเทศ

๒๕๖๐

นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน์

นางยินดี นุตาดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพร สิงห์ชัย

๒๕๕๙

ดร.ฉันทนา ปาปัดถา     

นางสาวรัศมี หงส์ทอง    

นางสาวนันทนา สาธิตสมมนต์     

นางสาวสริตา พุ่มแย้ม

รองศาสตราจารย์พัชรี วรจรัสรังสี

๒๕๕๘

นางสาวอุมาภรณ์ สะพะพันธ์      

นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร บัณฑิตยานนท์

๒๕๕๗

นางสาวสุภารัตน์ แซ่ตั้ง  

นางพัทยากร จริมา

อาจารย์ ดร.อัจฉรา ไชยูปถัมภ์

๒๕๕๖

นางอรณิช เกียรติอุบลไพบูลย์     

นางสาวณัฐริการ์ แก่นดีลัง

ศาสตราจารย์กิตติคุณอำไพ สุจริตกุล

๒๕๕๕

นางสุรีย์พร ศรคำรณ     

นางสาวน้ำอ้อย สุขเสนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาภรณ์ สุวรรณเปี่ยม

๒๕๕๔

นายวิวัฒน์ เพชรศรี       

นายกรสิรวิชญ์ ไอศุริยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร บัณฑิตยานนท์

๒๕๕๓

นางชลิตา นามสมบูรณ์   

นางสาวจินตนา ปัณฑวงศ์

นางสาวสุภิมล บุญพอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพร สุดดี

๒๕๕๒

นางสาวกัญญา ส่งศิริ     

นางสาวอวยพร ไหวหากิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล

๒๕๕๑

นางกัลยา แทนเอี่ยม     

นางสาวนฤมล ด่านศิริไมตรี

นางนพรัตน์ คงมาลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ชาญศิลป์

๒๕๕๐

นางสาวเบญจมาส สังข์ทอง        

นางนุชฎา อุ่นรัตน์

 

๒๕๔๙

นางจินตนา ปัณฑวงศ์    

นางสาวพรรพิมล เพียรรุ่งโรจน์

 

๒๕๔๘

นางวิภา ไทยเขียว        

นางสาวอมรรัตน์ ศิริพงศ์ 

นางกนกมล ดีรอด

อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ทับพร

๒๕๔๗

ไม่มีครูอาสา

 

๒๕๔๖

นางสมคิด งามประเสริฐ  

นางภูริกา ศรีกลับ        

นางวันดี รอดเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลินี ชาญศิลป์

๒๕๔๕

นางกุณฑีรา บุญเลี้ยง (ทำหน้าที่ครูใหญ่)   

นางสาวยุพเรศ อังกุนาภินันท์     

นางสาวอักษรา แสงอร่าม          

นางจันทิมา ปัญจวัฒน์   

นางสาวบุญณัฐ ทิมทอง  

นายวิวัฒน์ เพชรศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวัลย์ ลับไพรี

๒๕๔๔

นางสาวบรรเจอดพร รัตนพันธ์ (ทำหน้าที่ครูใหญ่)

นางสาวเรไร ตาปนานนท์

นางสาวประจง หลิ่มโตประเสริฐ   

นางสาวพจนี สัมมา       

นางสาวอรุณศรี แสงแก้ว

รองศาสตาราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน

๒๕๔๓ 

นางมลิจันทร์ ประดิษฐการ (ทำหน้าที่ครูใหญ่)

นางยุพิน ตันตะโยธิน       

นายอนนท์ หาญโกรธา   

นายชัชพล บุญเติม       

นางสาวอัญชลี อภัยปรปักษ์       

นางพิมพา ปิยะเมธาง    

นางสาวปิยลักษณ์ พฤกษะวัน

รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์

๒๕๔๒

นางสาวนิภา รอดโต (ทำหน้าที่ครูใหญ่)    

นางกุลชลีย์ ศรีแสงอ่อน  

นางศนิชา กาเจริญ       

นางมยุรี บุญมาทน

นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง  

นางสาวเบญจมาศ กาญจนไพโรจน์

นางอัญชลี ยันตรกิจ      

รองศาสตราจารย์ ดร.ณสุทธิ์ สุทธจิตต์

๒๕๔๑

นายสุพจน์ เชี่ยวชล (ทำหน้าที่ครูใหญ่)     

นางสาวนุชรี ยิ้มอิ่ม       

นางสาวนงนุช สีสันต์     

รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์

๒๕๔๐

นางศรีจรุง บุญเจือ (ทำหน้าที่ครูใหญ่)      

นางสาวทักษิณา สมประสงค์      

พันโทหญิงจุฑามาศ ภูเจริญ

นางสาวสายใจ ชาญณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนสุข บุญย์สวัสดิ์

๒๕๓๙

นางสาวจิตอารมณ์ สวัสดิชิตัง (ทำหน้าที่ครูใหญ่)         

นางบังเอิญ สร้อยกล่อม  

นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ 

นางศรีสกุล รัตนวิบูลย์   

รองศาสตราจารย์ไขศิริ ปราโมช ณ อยุธยา

๒๕๓๘

นางสาวไพจิตร์ วรวาท (ทำหน้าที่ครูใหญ่)  

นางสาวศรัณยพร รัตนสุวรรณ     

นางสาวไจร์รัจน์ นวมารค

นายชวลิต เกิดทิพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ สัจกุล

๒๕๓๗

นางพึงใจ ไวยกูล (ทำหน้าที่ครูใหญ่)        

นางสาววงเดือน อิ่มเงิน  

นางสาววิมล ลิ่มเศรษโฐ  

นางพรพรรณ คำเพ็ง

ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล

๒๕๓๖

นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมผ่อง (ทำหน้าที่ครูใหญ่)

นางสาวชลทิชา สารอด  

นางสาวสมพิศ วงศ์แหยม

นางสาวนันทิรัตน์ คมขำ  

นางสาวผ่องพรรณ หนูแก้ว

ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล

๒๕๓๕

นางสาวศิริกุล ว่องวิจิตรศิลป์ (ทำหน้าที่ครูใหญ่)

นางสาวอัมพรรัตน์ วัฒนโชติ       

นางสาวเข็มทอง ศิริแสงเลิศ

นางนัยนา พัฒนรัฐ

ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล

๒๕๓๔

นางสาวบุษบา โชคช่วยชู (ทำหน้าที่ครูใหญ่)

นางสาวปัทมาวดี บุณชสวัสดิ์      

นางสาวประภากร กิจโกศล        

นายผจญศึก ขจรศิลป์    

ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล

๒๕๓๓

นางสาวช่อทิพย์ ธรรมรักษ์ (ทำหน้าที่ครูใหญ่)         

นายอุดม คำขาด

นางสมปอง ชดกิ่ง        

นางสาววรรณี ไทยานันท์

นายวิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา

ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล

๒๕๓๒

นางศุภนิจ ศรีพระราม (ทำหน้าที่ครูใหญ่)  

นางสาวเบญจมาศ ศรีแสง

นายสมชาย สำเนียงงาม  

นางสาวอัจฉรา เจริญรุก  

ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล

๒๕๓๑

นางสาวจินตนา ปัณฑวงศ์ (ทำหน้าที่ครูใหญ่)

นางสาวบุษรา ชานนท์   

นางสาวนงลักษณ์ เสมอภาพ       

นางสาวศศิวิมล รอบคอบ

ศาสตราจารย์ประคอง สุทธสาร

๒๕๓๐

นางสาวจินตนา ปัณฑวงศ์ (ทำหน้าที่ครูใหญ่)

นางสาวรัชนี จรุงศิรวัฒน์

นางสาวจรูญรัตน์ กางกั้น 

ศาสตราจารย์อำไพ สุจริตกุล

ศาสตราจารย์สุมน อมรวิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ประภาศรี สีหะอำไพ